نماد اعتماد الکترونیک و رسانه های دیجیتال


logo-samandehi

ثبت نام در دوره های آموزشگاه مراقبت زیبایی قاسم زاده به دو روش قابل اجرا می باشد :

 • ثبت نام حضوری :
  جهت انجام امور ثبت نام حضوری، می بایست حضوراً و با در دست داشتن مدارک شناسایی خود، به دفتر آموزشگاه مراجعه نموده و پس از تعیین دوره و پرداخت هزینه های مربوطه،
  مدارک خود را تکمیل نموده و در دوره های مختلف شرکت نمائید
 • ثبت نام اینترنتی :
  ثبت نام اینترنتی دوره های آموزشگاه قاسم زاده، به دلیل استقبال چشمگیر شما هنرجویان گرامی و همچنین محدودیت جذب هنرجویان در آموزشگاه تعبیه گردیده است.
  لذا می بایست دوره مورد نظر خود را از سایت انتخاب و هزینه شرکت در دوره را پرداخت نمائید، تا این دوره برای شما رزرو قطعی شود،
  سپس حضوراً جهت تکمیل مدارک و دریافت زمان شرکت در دوره ها به آدرس دفتر مرکزی آموزشگاه مراجعه نمائید.
.
قوانین آموزشگاه :
1- هر كارآموز موظف است در طي دوره آموزشي موازين اسلامي و اخلاقـي و مقـررات سـازمان و آموزشگاه مربوطه را به ترتيب زير مراعات نمايد.

 • رعايت ادب و احترام و حسن برخورد نسبت بـه موسـس و مـدير و مربـي … و ديگـر كاركنـان آموزشگاه
 • رعايت حسن رفتـار و اخـلاق و همكـاري بـا سـاير كـارآموزان و اجتنـاب از شـوخي و حركـات غيرمعقول در طول ساعات حضور در آموزشگاه
 • حضور به موقع و مستمر در آموزشگاه ( مطابق برنامه تعيـين شـده ) و خـروج از آن در پايـان ساعات مقرر
2- خروج كارآموزان از آموزشگاه تنها با موافقت رسمي مسـئولين آموزشـگاه و در صـورت لـزوم با درخواست كتبي ولي يا قيم قانوني كارآموز و ارائه دلايل منطقي امكان پذير مي باشد.
3- كارآموز موظف است مطابق برنامه تدوين شده از طرف آموزشـگاه در برنامـه هـاي آموزشـي (تئوري و عملي) حضور داشته باشد.
4- كارآموز موظف به رعايت بهداشت و نظافت شخصي و همكـاري گروهـي بـا سـاير كـارآموزان و مسئولين ذيربط (موسس ، مدير و مربي) در امور زير مي باشد :
 • پاكيزه نگهداشتن فضاي آموزشگاه.
 • انجام امور عمـومي كارگـاه آموزشـي ، از قبيـل نظافـت كارگـاه و تجهيـزات و لـوازم آموزشـي برابر استاندارد.
5- كارآموز موظف به استفاده از لباس مناسب و رعايت شئونات اسلامي مي باشد :
 • كارآموز موظف است از پوشيدن لباس هاي تنك و چسبان ، آرايـش نامناسـب و آشـكار كـردن موي سر و زينت آلات زنانه كاملاً اجتناب نمايد .
 • انتشار و توزيع هرگونه كتاب ، جزوه ، اطلاعيه ، بروشور ، لوح فشرده و سـاير مـوارد مشـابه غيرمجاز اكيداً ممنوع است .
 • هرنوع انجام تبليغـات و هـواداري از پايگـاه هـاي اطـلاع رسـاني و تشـكل هـاي غيرقـانوني ، گروهك هاي وابسته و منحرف ، فرقه هاي ضاله ممنوع مي باشد .