حضور مدیرکل سازمان فنی و حرفه ای در مسابقه آرایشگری

حضور مدیرکل سازمان فنی و حرفه ای استان خراسان رضوی در مراسم نخستین جشنواره مسابقات آرایشگری در مرکز ارم مشهد،

حضور مدیرکل سازمان فنی و حرفه ای استان خراسان رضوی در مراسم نخستین جشنواره مسابقات آرایشگری در مرکز ارم مشهد،

و اهداء تندیس مسابقات به جناب آقای مهندس افشین رحیمی، توسط مدیریت آموزشگاه مراقبت زیبایی قاسم زاده…